Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Τα υλικά που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο στον άνθρωπο ή το περιβάλλον, όπως χημικά απόβλητα και πετρελαιοειδή, χρήζουν ειδικής μεταχείρισης. Γι’ αυτό, η απομάκρυνση και η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ADR.

Η εταιρεία μας έχει στην κατοχή της ADR βυτιοφόρο, καθώς και ένα όχημα ADR Jetting-Vacuum, το οποίο έχει άδεια για καθαρισμό και πλύσιμο επικίνδυνων αποβλήτων μέσω της χρήσης μηχανής υψηλής πίεσης νερού και απορρόφησης.

Ως πιστοποιημένοι κάτοχοι άδειας ADR, κατανοούμε πλήρως τους κινδύνους και τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά τη μεταφορά αυτών των επικίνδυνων αποβλήτων, όπου και τα εναποθέτουμε σε ειδικά σημεία συλλογής.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μάθετε περισσότερα από την
εξειδικευμένη μας ομάδα.